“Chấp thuận“ là gì?

Nghĩa của từ “chấp thuận” trong Tiếng Việt

chap thuan- đgt. (H. chấp
+ thi hành
+ thuận
+ bằng lòng) Bằng lòng nhận một điều yêu cầu
+ Lời đề nghị đã được cấp trên chấp thuận.

Đặt câu với từ “chấp thuận”

Từ ghép với từ “chấp thuận”

Các từ liên quan khác

Từ vựng tiếng Anh THPT