“Lệnh lang“ là gì?

Nghĩa của từ “lệnh lang” trong Tiếng Việt

lenh lang- Từ dùng để chỉ con trai của người nói chuyện với mình (cũ).

Đặt câu với từ “lệnh lang”

 •   Lệnh lang đang ở đâu?
 •   Khung nhập lệnh là một giao diện theo dòng lệnh.
 •   Mệnh lệnh.
 •   Lệnh Bà?
 •   " Bất cứ gì ngài ra lệnh, tôi sẽ tuân lệnh ".
 •   Nghe lệnh
 •   Phụng lệnh?
 •   Khẩu lệnh?
 •   Tuân lệnh.
 •   Truyền lệnh.
 •   Mỗi quân chủng có Tư lệnh và Bộ Tư lệnh riêng.
 •   Lệnh thức...
 •   Lệnh bà?
 •   Lệnh đâu?
 •   Bộ Tổng tư lệnh quân đội lệnh cho tướng R. Ya.
 •   Viên đại uý ra lệnh bắn nhưng bọn lính không tuân lệnh.
 •   Chờ hiệu lệnh.
 •   Đóng văn lệnh
 •   * Các lệnh truyền
 •   Các lệnh truyền
 •   Lệnh Truy Nã:
 •   Có lệnh khám
 •   “Lệnh nọ tiếp lệnh kia, lệnh nọ tiếp lệnh kia,
 •   10 Lời hắn chỉ là ‘lệnh nọ tiếp lệnh kia, lệnh nọ tiếp lệnh kia,
 •   Bộ tư lệnh Tổng tư lệnh
 •   Để lệnh tôn lệnh đường được yên nghỉ.
 •   Tổng tư lệnh ra lệnh giữ bí mật.
 •   Theo lệnh ngài, thần đã phát lệnh rồi.
 •   Công bố lệnh đại xá và lệnh đặc xá.
 •   Vâng lệnh họ tức là vâng lệnh chính quyền.
 •   Chúng tôi tuân theo lệnh, bất chấp lệnh gì.
 •   Thống chế Archibald Wavell, Tổng tư lệnh Bộ Tư lệnh ABDA lại ra lệnh phải giữ vững Rangoon.
 •   Bánh khoai lang ngọt.
 •   Hành lang phía bắc.
 •   Đi chơi lang thang?
 •   Chỉ lang thang thôi.
 •   Hành lang an toàn.
 •   Hành lang thật đẹp.
 •   Một kẻ lang thang.
 •   Bên dưới hành lang
 •   Hàng tá hành lang.
 •   Hàng lang phòng mổ!
 •   Chúng sẽ lang chạ.
 •   Ngoại trừ Đường Lang huynh.
 •   Lệnh lang đang ở đâu?
 •   Anh ta luôn lang thang.
 •   Một ít khoai lang nữa.
 •   2009 năm lang thang IMDb
 •   Ngoại trừ huynh, Đường Lang.
 •   Lang trung bộ đại nhân
 •   Tôi muốn ăn khoai lang.
 •   Cung thủ lên hành lang.
 •   Tìm những kẻ lang thang.
 •   Khoai lang Lang gì ?
 •   Châu Lang Chánh: hiện nay là huyện Lang Chánh.
 •   Chúng tôi ăn sáng khoai lang, ăn trưa khoai lang giã, và ăn tối lại khoai lang.
 •   " Khoai lang "?
 •   Lang Quân.
 •   Mao Lang.
 •   Chúng tôi gọi họ là lang thang, trong kẻ sống lang thang.
 •   Chòm Sài Lang.
 •   Lang trọc Trọc gì ?
 •   Trái tim lang thang

Từ ghép với từ “lệnh lang”

Các từ liên quan khác

Từ vựng tiếng Anh THPT